Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Бакалавърски програми / Исторически факултет / Етнология

   

 

За специалността

Учебният план е съобразен с Наредбата за държавните изисквания на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист" (Постановление № 162 на Министерския съвет, обн. ДВ бр. 76 от 6 август 2002 г.) и с традициите на Исторически факултет, изграждани от основаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски" до наши дни. Курсът на обучение е четири години, осем семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Обучението в първата група - задължителни дисциплини - започва от І и продължава до VІІІ семестър. То включва исторически дисциплини и основни дисциплини по специалността. Към задължителните дисциплини е и лятната учебна практика, която се провежда след ІІ, ІV и VІ семестър. Практиката е под формата на теренно проучване в избран от катедрата район на страната. Студентите работят по предварително одобрени теми и съставени от тях въпросници. Събраният и систематизиран материал се оценява и материалите се архивират в катедрата. Друга форма на практически упражнения е учебната практика в научен архив. Специализиращото обучение се осъществява в специализиращи модули през VІ и VІІ семестър. Студентите избират 1 от 2-та предложени модула и полагат изпити по включените в учебния план дисциплини. Програмата подлежи на актуализиране всяка учебна година. Езиковото обучение се осъществява в 3 семестъра с изучаване по избор на балкански, славянски или източен език. Западен език се изучава факултативно. Спортът, предложен като факултативна дисциплина, дава възможност на студентите, ако пожелаят, да го включат в общата си подготовка. Обучението приключва с полагането на писмен държавен изпит по проблематиката на избрания специализиращ модул за придобиване на бакалавърска степен. Завършилите успешно бакалавърската степен на специалността "Етнология" имат право да продължат образованието си в магистърска степен. В учебния план на специалност Етнология - "бакалавърска степен" е предвидена възможност студентите да придобият професионална квалификация "учител по история". Модулът за придобиване на педагогическа правоспособност е избираем, като в рамките на задължителното обучение на специалност Етнология студентите полагат необходимия задължителен минимум от исторически дисциплини за придобиване на педагогическа правоспособност по история. Завършилите избираемия модул за педагогическа правоспособност придобиват професионална квалификация "бакалавър по етнология и учител по история".

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Бакалавърската степен на специалност Етнология е насочена към базисната широкопрофилна подготовка на студентите в областта на етнологията и историята. Студентите получават разностранни теоретически и практически познания и опит, които им дават възможност да се реализират професионално в музеи, в научни и културни институти, като учители в средните училища, в сферата на туризма, рекламата и социалните изследвания, където познанията за своята и чужда култура, бита и психиката на своя и на другите народи са извънредно необходими. Като избираема опция студентите могат да получат допълнителна професионална квалификация "учител по история".

Учебен план

Учебен план 2019/2020

Учебен план 2021/2022: описание ; дисциплини