Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Учебен процес / Програма "Академичен наставник"

   

През 2015/2016 уч.г. стартира програмата "Академичен наставник" за новоприетите студенти-първокурсници.

Списък на студентите и академичните им наставници за 2015/2016 уч.г.:

 

Цел на програмата и дейност на Академичния наставник

„Академичен наставник“ (АН) може да бъде преподавател или редовен докторант във Физическия факултет на СУ. АН поддържа личен контакт с един или няколко студента през първите две години от тяхното следване, като се информира редовно за всички проблеми, свързани с учебната им дейност, по-специално:

 1. Ходи ли студентът на лекции, семинари и практикуми? Какви са впечатленията му от тях?
 2. Има ли необходимите учебници и учебни материали?
 3. Какво е качеството на провежданите учебни занятия? Преподавателите водят ли ги редовно, подготвят ли се за тях, съобразяват ли се с нивото на аудиторията?
 4. Има ли първокурсникът нужда от допълнителни консултации? Наясно ли е как да се подготвя за изпитите?
 5. Наясно ли е с реда за решаване на някои административни ситуации (извънредни поправителни изпити, записване за следващ семестър и в по-горен курс, прекъсване и т.н.).
 6. Има ли първокурсникът нужда от компютър и достъп до интернет по време на по-големите „прозорци“ в разписанието и може ли АН да му съдейства за решаването на този проблем?
 7. Наясно ли е студентът как да обработва експерименталните данни от практикумите и познава ли подходящи програмни продукти за тази цел?

АН съдейства активно на студента/студентите за решаване на възникналите учебни проблеми, включително чрез лични консултации в извънаудиторно време.

Изборът и дейността на АН се извършват по следната процедура:

 1. Преподавателите и докторантите, желаещи да бъдат АН през предстоящата учебна година, подават заявления в Учебния отдел на Физическия факултет до 30 юни на предходната учебна година.
 2. Преди записване на новоприетите студенти в урна се поставят листчета с имената на АН заедно с информация за контакт – № на кабинет, служебен телефон, електронна поща.
 3. Всеки новоприет студент-бакалавър изтегля при записването си от урната листче с име на АН. При изчерпване на листчетата, урната се зарежда наново.
 4. АН се уведомява за името, факултетния номер и специалността на първокурсника, на който той ще бъде наставник.
 5. Първокурсниците се запознават с техните АН и провеждат разговор с тях в деня на откриване на учебната година при раздаване на студентските книжки.
 6. През първите седмици на учебната година се очаква АН да бъдат по-активната страна, докато първокурсниците се адаптират към новата за тях университетска среда.
 7. Преподавателят / докторантът продължава да бъде академичен наставник на студента до края на втората година от следването му, но при взаимно желание може да продължи да изпълнява ролята на АН до края на следването на студента.
 8. При лична несъвместимост, проблеми в комуникацията или невъзможност АН да изпълнява своите задължения студентът има право да поиска смяна на академичния си наставник.