Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Магистри / Прием / 2012/2013 уч.г.

   

Прием 2012/2013 учебна година - зимен семестър

 

Прием 2012/2013 учебна година - летен семестър

 

Справочник за магистрите във Физически факултет за учебната 2012/2013 г. Формат:

 

<< Специалност Физика >>

Магистърска програма Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Медицинска физика 2 / 3 сем. редовна Квантова електроника
Оптика и спектроскопия 3 сем. редовна Оптика и спектроскопия » учебни програми
Теоретична и изчислителна физика 3 сем. редовна Теоретична физика
Теоретична и математическа физика 3 сем. редовна Теоретична физика
Физика 3 сем. редовна Методика на обучението по физика
Физика на плазмата и термоядрен синтез 2 сем. редовна Радиофизика и електроника
Физика на плазмата 4 сем. редовна Радиофизика и електроника
Физика на твърдото тяло 3 сем. редовна Физика на твърдото тяло и микроелектроника » магистри
Физика на ядрото и
елементарните частици
3 / 5 сем. редовна Атомна физика » маг. програма "ФЯЕЧ"
Космически изследвания 3 / 5 сем. редовна УЦКИТ » маг. програма
Оптометрия 4 / 5 сем. редовна Оптика и спектроскопия » учебни програми
6 сем. задочна
Термоядрен синтез и плазмени
технологии (проект FUSENET)
частично на английски език
4 / 5 сем. редовна Оптика и спектроскопия

<< Специалност Астрофизика, метеорология и геофизика >>

Магистърска програма Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Астрономия и астрофизика 2 сем. редовна Астрономия » магистърска програма
Геофизика 2 / 4 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри
Метеорология 3 / 5 сем. редовна / задочна Метеорология и геофизика » магистри

<< Специалност Инженерна физика >>

Магистърска програма Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Интегрална и дискретна оптоелектроника 3 сем. редовна / задочна Физика на полупроводниците » Обучение » Магистри
Квантова електроника и лазерна техника 3 сем. редовна Квантова електроника » маг. програма "КЕЛТ"
Микроелектроника и информационни технологии 3 сем. редовна / задочна Физика на твърдото тяло и микроелектроника » магистри
5 сем. редовна
Безжични мрежи и устройства 3 / 4 сем. редовна / задочна

файлова библиотека за програмата ;

Microw & Technique Laboratory

4 сем. редовна / задочна (платено)
Физика на плазмата и плазмени технологии 2 сем. редовна Радиофизика и електроника
Аерокосмическо инженерство и комуникации 3 сем. редовна файлова библиотека за програмата;
други езици: английски, руски

<< Специалност Ядрена техника и ядрена енергетика >>

Магистърска програма Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Ядрена енергетика и технологии 3 сем. редовна Ядрена техника и ядрена енергетика » Обучение
5 / 6 сем. задочна

<< Специалност Физика и математика >>

Магистърска програма Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Дидактика на физиката 2 сем. редовна Методика на обучението по физика
Методология на обучението по физика и астрономия 2 / 3 сем. редовна / задочна

<< Комуникации и физична електроника >>

Магистърска програма Продължи-
телност
Форма
на обучение
Информация за програмата от други източници
Комуникации и физична електроника 2 сем. редовна Радиофизика и електроника