Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Докторантури / 2013/2014 уч.г.

   

П Р О Г Р А М И

 

Забележка: Връзките в имената на специалностите водят към съответния конспект за конкурсния изпит.

 

Шифър и професионално направление
/
Научна специалност
Брой докторанти във форма
на обучение
редовна задочна
4.1. Физически науки
Физика на атомите и молекулите 1  
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 3  
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя   1
Биофизика 1  
Физика на високите енергии и елементарните частици 1  
Радиофизика и физическа електроника 2  
Физика на плазмата и газовия разряд 2  
Ядрена физика 1  
Неутронна физика и физика на ядрените реактори   1
Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика и квантова електроникa) 2  
Астрономия и астрофизика 2  
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1 1
5.2. Технически науки
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника 1  
     
ОБЩО 17 3