Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Докторантури / 2012/2013 уч.г.

   

П Р О Г Р А М И

 

Забележка: Връзките в имената на специалностите водят към съответния конспект за конкурсния изпит.

 

Шифър и професионално направление

/

Научна специалност

Брой докторанти във форма на обучение
Редовна Задочна
1.3. Педагогически науки
Методика на oбучението по физика 1
4.1. Физически науки
Теоретична и математическа физика 3  
Физика на атомите и молекулите 3  
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 4
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя 1 1
Физика на елементарните частици и високи енергии 1  
Ядрена физика 2 1
Радиофизика и физическа електроника 1  
Физика на плазмата и газовия разряд 5  
Физика на вълновите процеси вкл. нелинейна оптика и квантова електроника 3  
Астрофизика и звездна астрономия 1  
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство 1 1
 
ОБЩО: 26 3