Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Докторантури / 2011/2012 уч. г.

   

П Р О Г Р А М И

Забележка: Връзките в имената на специалностите водят към съответния конспект за конкурсния изпит.

Шифър и професионално направление

/

Научна специалност

Брой докторанти във форма на обучение
Редовна Задочна
1.3. Педагогически науки
Педагогика на обучението по физика 2
4.1. Физически науки
Теоретична и математическа физика 1  
Физика на атомите и молекулите: квантова оптика и квантова информатика 2  
Физика на атомите и молекулите (вкл.електронна обвивка на атомите и атомни спектри) 1
Физика на атомите и молекулите (вкл. вибрационни и ротационни свойства на молекулни взаимодействия) 1  
Физика на атомите и молекулите (вкл. взаимодействия на атоми и молекули с електромагнитно поле и ядрени лъчения) 1  
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 1  
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. спектроскопия на кондензирана материя) 1  
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. оптични св-ва и спектроскопия на кондензирани среди) 1  
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя 1  
Физика на елементарните частици и високи енергии 2  
Радиофизика и физическа електроника 1  
Физика на плазмата и газовия разряд 1  
Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейни трептения и вълни - нелинейна оптика и квантова електроника) 1  
Астрофизика и звездна астрономия 1  
4.3. Биологически науки
Биофизика - Физични модели на биологични молекули 2  
4.3. Науки за земята
Метеорология   1
 
ОБЩО: 18 3