Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ас. Гергана Маринова Минковска, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на ас. Гергана Маринова Минковска, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Възпитателни аспекти на груповите музикално-двигателни дейности при 6-7 годишни деца“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика).

Председател на научното жури: проф. д-р Любослава Димитрова Пенева – СУ “Св. Климент Охридски”

Авторефератна български език ; на английски език

Рецензии:

проф. д-р Любослава Димитрова Пенева на български език ; на английски език

проф. д-р Милена Величкова Алексиевана български език ; на английски език

Становища:

проф. д-р Елена Николова Джамбазова-Спасунина на български език ; на английски език

доц. д-р Ирина Димитрова Петкова – Нешева на български език ; на английски език

доц. д-р Елена Стоянова Събева на български език ; на английски език