Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Представяне

   

Мисия, визия, цели и задачи

 

София 1574, ул. Шипченски проход 69 А

 

телефон: 02872 08 93
029706/ 201, 202, 203
факс: 02872 23 21

 

Факултет по начална и предучилищна педагогика

 

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.

Обособени са и Компютърен център; Логопедичен кабинет; ресурсни центрове за - слухово-речева рехабилитация, за деца със зрителни затруднения, деца с интелектуална недостатъчност; Издателски център. Факултетът по начална и предучилищна педагогика осъществява международно сътрудничество с различни университети и научно-изследователски институти: Педагогически институт във Виена; Проектен център, Педагогическа академия в Грац; Университет в Янина; Егейски университет; Атриум-център по изкуствата, Берлин; Международен институт за педагогически изследвания, Париж; Педагогически институт в Дрезден; Хумболтов университет в Берлин; Национален институт за педагогическо измерване и оценка в Холандия; Московски педагогически университет. Факултетът е колективен член на световната организация за възпитание чрез изкуство "ИНСЕА", асоцииран член на ЮНЕСКО.

Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).

От учебната 1997/1998 г. във факултета са утвърдени 12 специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Мисията на ФНОИ е свързана с изучаването, изследването, развиването и препредаването на педагогическата наука. Приоритетите на Факултета са ориентирани към:

качество на обучението в университетите и квалификацията на преподавателите на ФНОИ;

образованието и квалификацията на учители, педагогически съветници и социални педагози, образователен мениджмънт;

предизвикателства и промени в предучилищното и началното образование и подготовката на детски и начални учители;

педагогическата сфера в медийната продукция и практика;

изследване на съвременните социални и културно-художествени практики;

педагогика на изкуствата, изследване на диахронните и синхронни връзки в културата;

проблеми на непрекъснатото образование и квалификацията на възрастните;

взаимоотношенията родители-деца и възпитателни стратегии (деца и юноши);

образование и възпитание в мултикултурна среда (мултиетнически общности);

педагогика на интегрирането и работа с деца със специални образователни потребности;

проблеми на девиантното поведение и детската агресивност, влияние на масмедиите.