Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / История

   

Създаване и откриване на факултета

Факултетът по начална и предучилищна педагогика (ФНПП) е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.

Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).

От учебната 1997/1998 г. във факултета са утвърдени 8 специалности, които съответстват на Наредбата за единни държавни изисквания за получаване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“.