Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Тихомир Димитров Тенев, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе онлайн на адрес: https://discord.gg/hCmVFdH
Инструкция за вписване може да намерите тук .

Защита на докторска дисертация на Тихомир Димитров Тенев на тема „Разработване на йерархична таксономия от модели за подобряване на сигурността в информационните системи, базирани на микросървисна архитектура“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки“ – Софтуерни архитектури. Задочен докторант.

 

Научни ръководители:

доц. д-р Димитър Биров

доц. д-р Симеон Цветанов

 

Председател на научното жури: проф. д-р Владимир Димитров

 

Документи на български език

Автореферат

 

Рецензии:

проф. д-р Владимир Димитров

проф. д-р Радослав Йошинов

 

Становища:

доц. д-р Александър Димов

доц. д-р Десислава Иванова

доц. д-р Васил Гуляшки

 

Документи на английски език

Автореферат

 

Рецензии:

проф. д-р Владимир Димитров

проф. д-р Радослав Йошинов

 

Становища:

доц. д-р Александър Димов

доц. д-р Десислава Иванова

доц. д-р Васил Гуляшки