Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ралица Любомирова Стаменкова, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 28.03.2024 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Ралица Любомирова Стаменкова е на тема „Ролята на приложните задачи от училищния курс по математика за целите на обучението“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“.

Научен ръководител: проф. д-р Иван Костадинов Тонов

Председател на научното жури: доц. д-р Филип Петров Петров, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат на Ралица Любомирова Стаменкова

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 13.03.2024 г.