Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Петров Буюклиев, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 22.06.2023 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на ФМИ.

 

Защита на докторска дисертация на Николай Петров Буюклиев на тема Клас С*-алгебри на Тьоплиц за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Математически анализ“.

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Антонов Иванов, СУ "Св. Климент Охридски".

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

 

Публикувано на 7.06.2023 г.