Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Момчил Емилов Хардалов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 24.02.2023 г. от 15:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Момчил Емилов Хардалов на тема „Интелигентен агент за диалог на естествен език с отчитане на контекста“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Софтуерни технологии“- Откриване на знания.

Научен ръководител: проф. д-р Иван Колев Койчев

Председател на научното жури: проф. д-р Олга Илиева Георгиева, СУ "Св. Климент Охридски".

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано на 24.01.2023 г.