Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Матей Боянов Константинов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 22.06.2023 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на ФМИ.

 

Защита на докторска дисертация на Матей Боянов Константинов на тема Субдиференциален анализ на функции, подобни на изпъкналите за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5.Математика, докторска програма „Изследване на операциите“.

Научен ръководител: проф. дн Надя Пейчева Златева

Председател на научното жури: проф. дн Надежда Костадинова Рибарска, СУ "Св. Климент Охридски".


Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

 

Публикувано на 7.06.2023 г.