Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любомира Лъчезарова Митева, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 22.06.2023 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

 

Защита на докторска дисертация на Любомира Лъчезарова Митева на тема „Моделиране и управление на антропоморфен модел на робот“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информационни системи“ – Вградени и автономни системи.

Научни ръководители: проф. д-р Евгений Христов Кръстев и доц. д-р Иван Николов Чавдаров

Председател на научното жури: проф. д-р Васил Георгиев Цунижев, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат


Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 07.06.2023 г.