Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивайло Тодоров Андонов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе в платформата Zoom на следния адрес:
https://zoom.us/j/98350469697?pwd=Rm5tNDFZMlhPbXd6TFZNb2swRHRydz09

Meeting ID: 983 5046 9697
Passcode: 166874

Защита на докторска дисертация на Ивайло Тодоров Андонов на тема „Разпределено управление на конвейерни системи“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, докторска програма „Компютърни науки – разпределени системи“.


Председател на научното жури: доц. д-р Александър Димов Димов, СУ "Св.Климент Охридски".


Документи на български език

Автореферат

Рецензии:

проф. дтн Тодор Атанасов Стоилов

проф. д-р Боян Паскалев Бончев

Становища от:

проф. д-р Радослав Даков Йошинов

доц. д-р Александър Димов Димов

доц. д-р Десислава Антонова Иванова


Documents in English

 

Abstract

Reviews:

Prof. D.Sc. Todor Atanasov Stoilov

Prof. PhD Boyan Paskalev Bontchev

Statement Reports:

Prof. PhD Radoslav Dakov Yoshinov

Assoc. Prof. PhD Aleksandar Dimov Dimov

Assoc. Prof. PhD Desislava Antonova Ivanova