Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Калинов Йосифов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 23.02.2023 г. от 16:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Георги Калинов Йосифов на тема „Подпомагане взимането на решения за оптимизиране на обществен транспорт с помощта на големи данни“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Софтуерни технологии“- Софтуерно инженерство.

Научен ръководител: проф. д-р Милен Йорданов Петров

 

Председател на научното жури: проф. д-р Боян Паскалев Бончев, СУ "Св. Климент Охридски".

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 23.01.2023 г.