Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елица Василева Пелтекова, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 25.10.2022 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ

Защита на докторска дисертация на Елица Василева Пелтекова на тема „Методи и средства за подпомагане на изследователския подход на обучение“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информационни технологии“ (Информационни и комуникационни технологии).

Научен ръководител: проф. д-р Елиза Петрова Стефанова

 

Председател на научното жури: проф. дфн Ана Йовкова Пройкова, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 23.09.2022 г.