Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Дафинка Савова Митева, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 07.07.2023 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ

 

Защита на докторска дисертация на Дафинка Савова Митева на тема „Визуализация на големи обеми от данни“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информационни технологии“ (Информационни и комуникационни технологии).

Научен ръководител: проф. д-р Елиза Петрова Стефанова
Председател на научното жури: проф. д-р Павел Христов Бойчев, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 07.06.2023 г.