Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Албена Емилова Антонова, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 09.06.2023 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Албена Емилова Антонова на тема „Интелигентни услуги за разработване на персонализирани и адаптивни образователни видео игри“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информационни технологии“.

Научни ръководители: проф. д-р Боян Паскалев Бончев и доц. д-р Елисавета Василева Гурова

Председател на научното жури: проф. д-р Милен Йорданов Петров, СУ "Св. Климент Охридски".


Автореферат


Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 25.05.2023 г.