Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Условия и ред за приемане на докторанти, български граждани

Обучението в докторантура е по научни специалности, определени с класификацията на специалностите на научните работници в Република България.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен "магистър".
Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение и докторантура на самостоятелна подготовка. Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка. Университетът обучава докторанти по заявени от него и утвърдени от Министерския съвет специалности (държавна поръчка) и с индивидуално заплащане ( платена докторантура) по специалности, получили при акредитация оценка "мн. добър".

Повече информация за документи за кандидатстване и сроковете за подаването им можете да намерите в рубриката Докторантури.

Кандидатите за докторантура полагат конкурсен изпит по специалността и по един западен език (английски, френски, немски, испански или италиански). Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на университета и се включват в кандидат-докторантски справочник, който е на разположение на кандидатите не по-късно от 60 дни преди конкурсните изпити.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит, (продължителността на провеждане е 4 часа). Успешно положили изпита са кандидатите, получили оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн. добър (5.00) за докторанти по държавна поръчка и Мн. добър (4.50) за докторанти срещу заплащане. Оценките се оформят с точност до 0.25. До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно положили изпитите по езиците са кандидатите, получили оценка минимум Добър (4.00).

Редовните и задочни докторанти по държавна поръчка заплащат такса в годишен размер, определен с Постановление на Министерския съвет. Te са освободени от заплащане на такса през последните две години.
За редовна платена докторантура годишната такса е в размер на девет минимални работни заплати и шест минимални работни заплати за задочна докторантура (ако не бъде определен друг размер със заповед на Ректора по решение на Академичния съвет).

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

Прием на докторанти - български граждани и
граждани на Европейския съюз и на ЕИП -
през учебната 2022/2023 година

 

(брой)

шифър професионално направление
докторска програма
редовно задочно
1 4.5 Математика Математическа логика и приложенията й 2
2 4.5 Математика Алгебра, теория на числата и приложения 1 1
3 4.5 Математика Математически анализ 1
4 4.5 Математика Изчислителна математика 1  
5 4.5 Математика Математическо моделиране и приложение на математиката 1  
6 4.5 Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Геометрично моделиране) 1  
7 4.5 Математика Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика) 1 1
8 4.5 Математика Теория на вероятностите и математическа статистика 2
9 4.5 Математика Изследване на операциите 2
10 4.6 Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Образователен софтуер с VR/AR) 1
11 4.6 Информатика и компютърни науки Информационни технологии (Големи обеми от данни) 1  
12 4.6 Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство) 3 3
13 4.6 Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 2 1
14 4.6 Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знания) 1  
15 4.6 Информатика и компютърни науки Информационни системи (Бази от данни) 2 1
16 4.6 Информатика и компютърни науки Информационни системи (Системи, основани на знания) 2 1
17 4.6 Информатика и компютърни науки Информационни системи (Паралелни и разпределени системи) 1 1
18 4.6 Информатика и компютърни науки Информационни системи (Вградени и автономни системи) 1 1
19 4.6 Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Машинно самообучение) 2 2
20 4.6 Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране) 1 1
21 4.6 Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Интернет на нещата) 1 1
22 1.3 Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по математика и информатика 2 1
  4.5 13 2
  4.6 18 12
  1.3 2 1
ОБЩО 45