Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Втори език – санскрит, І–ІV част

   

Втори език – санскрит, I част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 5

В курса се разглеждат графика, фонетиката, фонологията и някои черти на морфологията и синтаксиса на санскрит. Студентите усвояват особеностите на индийската азбука деванагари в санскрит, съответната ѝ общоприета транслитерация и транскрипция, еуфоничните правила за сливане сандхи, морфонологичните редувания на кореновия гласен, както и склоненията на съществителните и прилагателните имена, завършващи на гласните -a, -i, -u, -ā и на някои показателни местоимения, образуването на основите за активен залог на глаголите от четирите тематични първи, четвърти, шести и десети глаголни класове и окончанията за активен и медиален залог за сегашно време на тематичните глаголи. Изучават се образуването на формите и употребата на герундий и минало пасивно причастие. След усвояване на материала студентите могат да водят елементарен разговор на санскрит, да съставят елементарни прости и сложни изречения на санскрит, както и да ползват речник самостоятелно и сами да се ориентират в оригиналния санскритски текст. Превеждат се откъси от Панчатантра, Веталапанчавимшатика, Махабхарата и др.

 

Втори език – санскрит, II част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 5

В курса се разглеждат сандхи на гласни и съгласни; склонението на имената, завършващи на съгласна с една, две и три основи. Студентите изучават перфект, императив, бъдеще време, пасив, атематични глаголни класове, употребата на локатив и генитив абсолют, както и структурата и синтаксиса на сложните изречения в санскрит. Превеждат се откъси от Панчатантра, Упанишади, Веталапанчавимшатика, Ригведа, Махабхарата, Рамаяна и др.
Научават се да боравят самостоятелно със санскритски текст с помощта на речник, упражняват превод от санскрит на по-късни образци на санскритската литература.

 

Втори език – санскрит, III част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 5

В курса се разглеждат атематичните глаголни класове; особености при склонението на някои имена; по-специфични употреби на акузатив, инструментал и датив; двоен акузатив, причастия за необходимост, за бъдеще време и за перфект. Разглеждат се производните глаголни основи, локатив и генитив абсолют. Превеждат се откъси от Панчатантра, Упанишади, Веталапанчавимшатика, Ригведа, Махабхарата, Рамаяна, Чаракасамхита, Парашарахорашастра и др. Студентите се научават сами да превеждат от санскрит с помощта на речник.

 

Втори език – санскрит, IV част
хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения
кредити: 5

В курса се разглеждат образуването на основите за аорист, каузатив, дезидератив, фрикуентатив, бенедектив, както и тяхната употреба. Подробно се изучават двандва, татпуруша, кармадхарая, бахуврихи и авяибхава композитите. Изясняват се и по-специфичните употреби на аблатив, генитив и локатив. Освен упражненията, в които се упражнява въведената граматика, се разглеждат оригинални откъси от Панчатантра, Хитопадеша, Бхагавадгита, Ригведа, Махабхарата, Рамаяна, Парашарахорашастра, Чаракасамхита, Веталапанчавимшатика и др. След усвояване на материала студентите могат да превеждат самостоятелно (с ползване на речник) оригинални текстове от всички етапи на развитие на санскрит както и да пишат сами текстове на санскрит.

 

Преподавател:

  • Доц. д-р Гергана Русева

Завършва специалности "Физика на ядрото и елементарните частици" и "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В течение на десет години работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките (БАН). Защитава докторат и се хабилитра като доцент по санскрит, преподава и други дисциплини. Ръководител е на Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Автор е на редица научни публикации и преводи от санскрит, сред които монографиите "Диахронен преглед на индоарийските лични местоимения" (2011) и "Граматика на идентичността: За развитието на думата atman в индоарийските езици" (2012) и сборника (в съавторство с проф. д-р Милена Братоева) "Упанишади (Аитарея, Кена, Катха, Шветашватара, Иша, Мундака, Прашна, Мандукя)" (2018).