Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Фонетика и морфология на хинди

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Курсът запознава с основите на фонетиката, фонологията и теоретичната граматиката на хинди. Студентите от специалност "Индология" усвояват голяма част от граматиката на хинди на практично ниво през първата година от обучението си и курсът структурира и разширява тези знания, като същевременно задълбочава теоретичните познания в областта на фонетиката, фонологията и морфологията на хинди. Темите са представени както от традиционната, по-консервативна индийска гледна точка, така и от гледна точка на съвременните теории за езика. Посредством курсовата работа студентите се научават сами да правят фонетичен и морфологичен анализ на думи в хинди. Придобитите теоретични основи по фонетика, фонология и морфология на хинди улесняват и по-нататъшното практическо изучаване на езика.

 

Преподавател:

  • Доц. д-р Галина Русева-Соколова

Завършва специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитава докторат в École Pratique des Hautes Études в Париж. Доцент е по средновековна индийска литература в Катедра "Класически Изток" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", както и ръководител на бакалавърска програма "Южна, Източна и Югоизточна Азия". Научните ѝ интереси са в сферата на ранната литература на ново-индоарийски езици, както и в областта на индийските религии, методологията на религиознанието и културните взаимодействия между Европа и Индия. Автор е на много публикации в български и чуждестранни издания, както и на монографията Jeu et devotion: Aspects ludiques de la bhakti krishnaïte au Braj (Париж: Honoré Champion, 2005).