Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Академично писане

   

хорариум: 15 часа лекции
кредити: 2

 

Курсът дава насоки, знания и умения за проучване и боравене с извори, научни публикации, рефериране и анотиране на научни източници, успешно структуриране и написване на реферат, научно есе, курсова работа и бакалавърска теза. Подробно се разглеждат и лингвистичните особености на академичното писане, някои от традиционните жанрове в академичното писане, както и написването на експозе и презентиране на научна разработка и по-специално на бакалавърска теза. В курса се използва и метода на работа "учене чрез правене", при който студентите усвояват предвидените знания и умения чрез практическото разработване на научно есе или рецензия на научна статия или книга, които впоследствие се представят пред участниците в курса или пред по-широка аудитория; поставят се и други конкретни задачи като написване на резюме, анотация, постер. Курсът разглежда и цялостния процес от идеята до защитата на бакалавърска теза: избор на тема; определяне на структура и методики; информационно осигуряване и библиографско описание; писане на академичен текст; графично оформление и дизайн; защита на тезата. Разглеждат се и критериите за научност и се изгражда модел за саморефлексия и самооценка: избор и дефиниране на изследователския обект и предмет; теоретико-методологическа основа; иновативност и приносност на бакалавърската теза.

 

Преподавател:

  • Доц. д-р Гергана Русева

Завършва специалности "Физика на ядрото и елементарните частици" и "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В течение на десет години работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките (БАН). Защитава докторат и се хабилитра като доцент по санскрит, преподава и други дисциплини. Ръководител е на Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Автор е на редица научни публикации и преводи от санскрит, сред които монографиите "Диахронен преглед на индоарийските лични местоимения" (2011) и "Граматика на идентичността: За развитието на думата atman в индоарийските езици" (2012) и сборника (в съавторство с проф. д-р Милена Братоева) "Упанишади (Аитарея, Кена, Катха, Шветашватара, Иша, Мундака, Прашна, Мандукя)" (2018).