Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Философия на Изтока

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 3

 

Дисциплината има за цел да даде на студентите, основни, базови знания за философските парадигми на Изтока, което ще им позволи концептуално да усвоят неговото философско наследство и да достигнат до адекватно възприемане и разбиране на ценностите, дискурсивните архетипове и символика на източния менталитет, което ще им позволи да типологизират духовните явления на Изтока. Курсът представя генезиса на източната философия като културен феномен. Разкрива основните социокултурни и текстови особености на източния традиционен тип общество. Анализира спецификата на духовните парадигми на Индия, Китай и Япония и типологизира източното мислене. Представя индийската философия в контекста на всеобщия историко-философски процес. Изяснява фундаменталните принципи и концепти на класическите философеми на Индия. Акцентира върху проблема за идентичността на китайската философия, нейната нумерологическа аналитика и мястото на главните философски системи - конфуцианството и даоизма в духовната традиция на Китай. Рефлексира върху различните направления в будизма и неговите модерни инварианти. Съпоставят се главните позиции на източния мироглед с европейското мислене. За усвояването на съдържанието се използват мултимедийни продукти.

 

Преподавател:

  • Проф. д-р Иван Камбуров

Преподавател по история на философията (източна философия) в катедра "История на философията" към Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", води курсове за студенти в бакалавърски, магистърски и докторантски програми. Има магистърски степени по философия от Софийския университет и от ДУ в Санкт Петербург, Русия. Защитава докторат по история на философията (източна философия) в Института по философия на Руската академия на науките (РАН) в Москва, Русия, с тема на дисертацията: "Философия Шанкары в доксографических памятниках" и научен ръководител проф. дфн М. Т. Степанянц. От 2011 г. е професор по философия (класически будизъм) в СУ "Св. Климент Охридски". Изследователските му интереси са в областта на историята на източната философия (философията на Индия, Китай, Япония), философията на будизма, философски компаративизъм Изток-Запад, философия на религията. В бакалавърската програма на "Индология" води избираемата дисциплина "Философия на Изтока", а в МП "Индийско и иранско културознание и обществознание" и "Философските системи на Индия" (задължителна).