Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за "професор" по професионално направление 4.2. Химически науки (Физикохимия), обявен в ДВ бр. 21/15.03.2022 г.