Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за "доцент" по професионално направление 4.2. Химически науки (Органична фотохимия), обявен в ДВ, бр. 63/30.07.2021 г.