Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Прием след висше образование (ОКС „Магистър“)

   

Прием на студенти в СУ за ОКС "Магистър" след завършено висше образование

 

Условия за кандидатстване през учебната 2019/2020г.

Факултетът по химия и фармация предвижда прием на студенти по държавна поръчка в предложените магистърски програми - редовно обучение за всички специалности и задочно за програмите „Козметика и битова химия“, „Екохимия“, „Полимери“, „Радиохимия и радиоекология“ и „Учител по химия“. Ще бъдат приети и студенти с конкурс по документи за платено обучение в магистърските програми.


За местата, субсидирани от държавата, приемът за всички магистърски програми ще бъде проведен въз основа на конкурсен изпит по химия. Изпитът се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса върху материала от програмата за държавен изпит за образователно-квалификационната степен „бакалавър“ във Факултета по химия и фармация. Класирането се осъществява на базата на средноаритметичната оценка получена от:

  • Оценката от конкурсния изпит (теста).
  • Средния успех от положените семестриални изпити.
  • Оценката от държавния изпит (защита на дипломна работа).

За платената форма на обучение не се държи приемен изпит по химия. Класирането на кандидатите за платено обучение(при условие, че средния успех от следването - средната стойност по т. 1 и т. 2 по-долу - е най-малко добър –4,00) се осъществява на базата на събеседване и оценките от:

  • Средния успех от положените семестриални изпити.
  • Оценката от държавния изпит (защита на дипломна работа).

Кандидатите трябва да са завършили бакалавърска или магистърска степен в областта на природните или инженерните науки, математика или информатика или да имат натрупан професионален опит в избраното направление. Във всички програми могат да кандидатстват студенти от всички специалности от изброените по-горе области, а ако има ограничения или други възможности, те са посочени в материала за конкретната магистърска програма.

* За класиране в магистърските програми Археометрия, Дисперсни системи в химичните технологии, Изчислителна химия, Медицинска и фармакологична биофизикохимия, Радиохимия и радиоекология, Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ, Функционални материали, Химия на твърдото състояние и Ядрена химия се признава и оценката от кандидат-магистърски изпит по физика на Физически факултет на СУ.

 

Допълнителна информация:

Инспектор магистърски програми: Радка Поптолева

ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1

София 1164, тел.: 02 8161 358

e-mail: R.Poptoleva@chem.uni-sofia.bg