Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Факултет по химия и фармация / Специалност Инженерна химия и съвременни материали / Дисперсни системи в химичните технологии

   

Ръководител:

проф. д-р Славка Чолакова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. Л4

тел.: 8161 698

е-mail: sc@lcpe.uni-sofia.bg

Fig6_cell1

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): три

УЧЕБЕН ПЛАН

 

Дисперсните системи (емулсии, пени, суспензии, аерозоли, порьозни материали) са в основата на редица технологични процеси и се произвеждат като крайни продукти за широка употреба. Добре познати примери са хранителните емулсии и пени (майонези, сосове, сладоледи, мусове, ароматизирани напитки и др.), фармацевтичните емулии и суспензии, козметичните емулсии и пени (кремове, лосиони, шампоани, балсами, пени за коса и др.), боите за бита и индустрията. Широко технологично приложение намират твърдофазните пени за изолация и като конструкционни материали, емулсиите за течно-течна екстракция, пените за противопожарна защита и за почистване на големи резервоари, керамичните материали като изолатори и в производството на санитарна керамика, порьозните материали като адсорбенти и носители на катализатори. Някои дисперсни системи създават и големи проблеми, като аерозолните промишлени замърсявания, нефтените емулсии или нежеланите пени при ферментация и производство на хартия – в тези случаи се изиква намирането на процес или вещества (антипенители, деемулгатори), които да елиминират нежеланата дисперсна система.

Характерно за всички тези системи е силно развитата повърхност, която се появява между диспергираната и непрекъснатата фази. Тази повърхност изисква адсорбция на повърхностно-активни вещества (ПАВ) за стабилизиране на диспергираните частици. През последните години световните тенденции са за използване на все повече природни ПАВ (за сметка на синтетичните) и за приложения на все по-сложни дисперсни системи, включващи няколко фази с различни функции в крайния продукт. Тези две тенденции изискват задълбочено познаване на основните закони, които контролират процесите на адсорбция на ПАВ, взаимодействията между диспергираните частици, ефекта от въздействието на външни сили (електрични, гравитационни, инерчни) и другите процеси, които определят стабилността и свойствата на дисперсните системи.

Магистърската програма по Дисперсни системи в химичните технологии има две основни цели: (1) да запознае студентите с основните явления и процеси в дисперсните системи, факторите определящи поведението им, и методите за контрол и анализ на тези системи; (2) да представи основните групи от приложения на дисперсните системи в съвременните химични технологии – фармацевтични, хранителни, керамични и др.

Занятията се водят от специалисти в тази област от катедрите по Инженерна химия и Физикохимия на факултета по Химия и фармация. Характерно за преподавателите е, че имат многогодишен опит както във фундаменталните научни изследвания на дисперсните системи и ПАВ, така и в приложните изследвания в тези области, спонсорирани от международни фирми като BASF, Unilever, Nestle, Heineken, Kraft, Dow Corning и др. Част от лекциите се водят от чуждестранни специалисти от фирмата Юниливър, която е специализирана в областта на хранителните технологии и козметичните продукти. Обучението включва много богат набор от практически упражнения на модерни апарати за охарактеризиране на свойствата на междуфазовите граници и на дисперсните системи.

Магистрите по Дисперсни системи в химичните технологии се обучават за участие в научно-приложни и фундаментални изследвания; разработване и внедряване на нови и усъвършенствуване на съществуващи технологии; производствена дейност за получаване, оптимизиране и преработка на дисперсни системи; формулиране на козметични продукти, миещи средства, бои, лекарства, храни и други продукти на битовата химия и на химическата индустрия; разработване, усъвършенстване, адаптиране и приложение на нови и на съществуващи методи за анализ и охарактеризиране свойствата на дисперсни системи.

Завършилите тази програма могат да продължат обучението си като докторанти, да работят в държавни и фирмени научно-изследователски институти, висши училища, производствени предприятия, както и да развият собствен бизнес в областта на производството, охарактеризирането и обработката на дисперсни системи, с приложения в козметиката и битовата химия, хранителните, фармацевтичните и керамичните технологии, опазването и пречистването на околната среда, а също и да работят в редица други области, изискващи подготовка по инженерна химия и/или физикохимия на дисперсните системи.

Студентите завършват обучението си с изработване и защита на дипломна работа.