Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Обща антропология / Кандидатстване

   

Ръководител: гл. ас. д-р Магдалена Пиринска-Апостолу
тел.: (02) 8167 228
е-mail: m.pirinska@uni-sofia.bg
Секретар: ас. д-р Надежда Параскова
е-mail: n.tosheva@uni-sofia.bg

Срок на обучение: 3 семестъра (за завършили студенти от ОКС „Бакълавър“ или ОКС Магистър по професионални направления: Биологични науки (Биология, Молекулярна биология и ЕООС); Педагогика на обучението по ... (Биология и химия, География и биология, Биология и английски); Здравеопазване и спорт (Медицина, Фармация, Медицинска рехабилитация и ерготерапия, Медицинска сестра с ОКС „бакалавър“); Социология, антропология и науки за културата (Етнология); История и археология (Археология))

Форма на обучение: редовна (държавна субсидия и платено обучение)
Прием: зимен семестър

За формиране на състезателния бал се взема оценката по балообразуваща дисциплина: Антропология или Анатомия на човека.

Балът за кандидатстващите по държавна поръчка се формира като сума от:
а) средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование;
б) оценката по балообразуващата дисциплина;
в) оценката от изпит по Антропология пред комисията по селекция на кандидат-магистри, умножена с коефициент 2.

Приемът за обучение срещу заплащане е по документи с минимален успех от дипломата за ОКС Бакалавър или ОКС Магистър след средно образование – Добър.

Балът за кандидатстващите в платената форма на обучение се формира като сума от:
а) среден успех от семестриалните изпити;
б) успех от държавните изпити;
в) оценката по балообразуващата дисциплина.

Магистърска програма Обща антропология има за цел да осигури задълбочени познания в областта на човешкото разнообразие, произхода на човека и неговото развитие. Тя е насочена към обучение на студентите в научни направления с интердисциплинарен характер. Изучават се класически, молекулярни, генетични и статистически методи в антропологичните изследвания. Основни дисциплини са: соматология, дерматоглифика, медицинска антропология, молекулни маркери и основи на популационната генетика, статистически методи в антропологията, човешка идентификация, еволюция на човека и етническа антропология. Предлага се и широк набор от специализирани курсове – одонтология, етология на човека, хранене и диететика, хромозоми и епигенетика, културна антропология, демография и геоурбанистика, археология. Студентите ще имат възможност да придобият и важни практически умения по време на практическите занятия и теренната практика.

Придобитите знания и умения от изучаваните научни направления дават необходимата основа за изграждане на специалисти с компетенции в областта както на теоретичната, така и на приложната антропология.

Студентите, завършили МП Обща антропология, ще могат да намерят професионална реализация във висши учебни заведения; научно изследователски институти; музеи; лабораторни центрове за клинични изследвания, ДНК - анализ и човешка идентификация; специализирани лаборатории по патоанатомия и съдебна медицина; лицензирани лаборатории по криминалистика и изследователски поделения на МВР.

 

Теми за събеседване по Антропология

1. Кости и по-важни стави на гръбначния стълб, гръдния кош и раменния пояс и горен крайник;

2. Кости и по-важни стави на таза и долен крайник;

3. Кости на черепа. Антропологични особености;

4. Краниоскопия. Краниометрия – по-важни антропологични точки, размери и индекси;

5. Остеоскопия. Остеометрия. Методи за определяне на ръст по дългите кости;

6. Кефалоскопия. Кефалометрия – по-важни антропологични точки, размери и индекси;

7. Соматоскопия. Соматометрия – по-важни антропологични точки размери и индекси;

8. Дентална антропология;

9. Дерматоглифика. Основни изображения върху пръстите и дланите;

10. Класификация на човешките раси. Големи раси, расови типове и варианти;

11. Влияние на адаптационните фактори и популационно-генетичните механизми върху процеса на расообразуване;

12. Произход на човека. Древност, разселение и морфологични особености;

13. Периоди във физическото развитие на човека. Характеристика на отделните етапи. Календарна и биологична възраст;

14. Антропологичен състав на българското население;

15. Екология на човека. Антропологични проблеми;

16. Антропологична експертиза – доказване на бащинство, идентификация и др.