Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Биологически факултет / Биология

   

Студентите от специалност Биология придобиват знания и практически умения в областта на биологическите науки, като акцентът е поставен на организмово равнище. Те се подготвят да изследват биологията на организмите на клетъчно-организмово, популационно и екосистемно ниво в научно-функционален и приложен аспект, с оглед на провеждане на научно-изследователска, научно-приложна, производствена и педагогическа дейност. Чрез широк набор избираеми и факултативни курсове студентите получават профилирани знания и умения в различни направления на ботаниката, зоологията, паразитологията, микробиологията, екологията, генетиката, хидробиологията, клетъчната биология и др.

 

Завършилите получават квалификационна степен "бакалавър по биология". Професионалната квалификация на биолозите бакалаври е/следва да се очаква в различни държавни, кооперативни и частни институции и фирми, имащи отношение към изучаване и приложение на закономерностите в живия свят и към рационалното и устойчиво природоползване, в областта на селското стопанство, медицината, екотуризма, рибарството, водопречиствателните технологии, биологичния контрол на природни ресурси. В качеството си на изпълнителски кадри те могат да работят в системата на министерствата на земеделието, здравеопазването, околната среда и водите, в академични и ведомствени институти.

Задочно обучение

Учебен план, график на изпитите, разпис на очните занятия

Редовно обучение

Учебен план, график на изпитите, разпис на семестъра