Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Биологически факултет / Биология

   

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Форма на обучение: редовно/задочно
Продължителност на обучението (брой семестри): 8 (осем)/10 (десет)

1. Насоченост, образователни цели
Бакалавърската програма по Биология в СУ “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет е предназначена за завършилите средно образование (НКР ниво 4 и 5 – средно образование и ІV-та степен на професионална квалификация) или Професионален бакалавър (НКР подниво 6А) с изявен интерес в областта на биологията. Тя се изпълнява по учебен план и учебни програми, одобрени от Факултетния съвет на Биологическия факултет и утвърдени от Академическия съвет на СУ “Св. Климент Охридски”. Бакалавърската програма по Биология съществува в СУ от 1998 г. Основната й цел е да подготви висококвалифицирани кадри със задълбочена фундаментална и професионална компетентност за научноизследователска, практико-приложна и популяризаторска дейност в областта на биология.

 

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)
Студентите от специалност Биология придобиват знания и практически умения в областта на биологическите науки. Завършилите тази специалност притежават разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на клетъчната биология, хистология, ембриология, ботаника, зоология, анатомия на човека и антропология , хидробиология, екология, микробиология, генетика и др. Студентите самостоятелно интерпретират придобитите знания, като ги свързват с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на теории и принципи в биологията. Те са подготвени да провеждат изследвания на клетъчно, организмово, популационно и екосистемно ниво. Методите, които се овладяват по време на практическите занятия и теренните и лабораторни практики, им позволяват да решават сложни задачи, да прилагат логическо мислене и проявяват новаторство и творчески подход. Чрез широк набор избираеми и факултативни курсове студентите получават възможност да разширят своите знания и умения в различни направления.

 

3. Професионални компетенции
Студентите притежават компетентност за административно управление на професионални дейности, включително екипни; проявяват творчество и инициативност в изпълнение на професионалните си задачи; преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност. Те последователно оценяват собствената си квалификация в областта на биологията чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация. Бакалаврите биолози участват в разработването на научни и приложни проекти, формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти; изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки. Завършилите бакалаври събират, класифицират, оценяват и интерпретират данни от областта на биологията с цел решаване на конкретни задачи, прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия, проявяват способност да анализират в по-широк или интердисциплинарен контекст.

 

4. Професионална реализация
Професионалната реализация на биолозите бакалаври е в различни държавни, кооперативни и частни институции и фирми, имащи отношение към изучаване и приложение на закономерностите в живия свят и към рационалното и устойчиво природоползване, в областта на селското стопанство, рибарството, медицината, екотуризма, водопречиствателните технологии, биологичния контрол на природни ресурси. В качеството си на изпълнителски кадри те могат да работят в системата на министерствата на земеделието, здравеопазването, околната среда и водите, в академични и ведомствени институти.