Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Никола Йорданов Младенов, Биологически факултет

Аула на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Никола Йорданов Младенов на тема Взаимодействие на hBest1 с мембранни липиди и асоциирането му с детергент резистентни домени от еукариотни клетки“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология-Клетъчна поляризация и мембрани), задочен докторант, отчислен с право на защита.

Научни ръководители: доц. д-р Йордан Думанов; доц. д-р Тоня Андреева
Председател на научното жури: чл. кор. проф. дбн Румен Панков

Автореферат

Рецензии:

Становища: