Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Людмила Маринчева Маринова-Бояджиева, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Людмила Маринчева Маринова-Бояджиева, на тема „Концепция за формиране на практически умения в обучението по биология на чужд език“, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по….. (Методика на обучението по биология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р инж. Анелия Кременска
Председател на научното жури: доц. д-р Иса Хаджиали

 

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Публикувано: 27.05.2024 год.