Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анила Янче, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Анила Янче, на тема „Замърсяване на почвата и въздействие върху моделните култури в района на Елбасан“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите), редовен докторант, отчислен с право на защита.

Защитата ще се проведе на английски език.

 

Научен ръководител: доц. д-р Валентин Богоев
Председател на научното жури: доц. д-р Иван Трайков

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: