Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Обща и промишлена микробиология

   

Ръководител: проф. д-р Петя Христова

тел. 02 8167 271
е-mail: pkabad@biofac.uni-sofia.bg

Катедрата е основана под името „Обща и промишлена микробиология и вирусология“ през 1963 г. (зап. III 435Б- 15.04.1963). За ръководител е избран проф. Г. Гущеров (1963-1981).
Първи асистенти в катедрата, по-късно доценти и професори, са Ц. Пенев, Л. Коминков, С. Влахов и М. Гинчева-Старчева. Като преподаватели по микробиология и по вирусология са привлечени професорите И. Емануилов, К. Марков, С. Бърдаров, Ю. Тягуненко, А. Хаджийолов, Н. Димов, С. Радучев, И. Григоров, А. Тошков, Г. Митов, М. Стойчев, П. Андонов, А. Томов, Х. Чомаков, Д. Димитров, В. Костов, Ж. Войнова и др.

След проф. Гущеров, ръководители на катедрата са последователно проф. Ц. Пенев (1982–1991), доц. Б. Бакалов (1992–1993), проф. С. Влахов (1993–2000), проф. В. Грудева (2000–2008) и проф. П. Мончева – от 2008 досега.

Катедрата е активен партньор в изследвания съвместно с научни и производствени звена в страната. Разработени са проекти с БАН, НИХФИ, ФАРМАХИМ в областта на получаване на биологичноактивни вещества от стрептомицети.

m-1

Проф. д-р Георги Гущеров –
първият ръководител и основател на катедрата. (първият декан на БФ 1963/1964 г.)

Осъществява се сътрудничество с ИМ-БАН, ИЗР, фирми от хранителната индустрия. Защитени са множество патенти; промишлено са внедрени антибиотиците сукомицин и бифамицин, анивирусният антибиотик пандавир (в три лекарствени форми) и препаратът за растителна защита бактерицин, както и технологии за бактериално излугване на метали. Проведени са изпитания на антитуморния антибиотик актиномицин D и ензимите колагеназа и еластаза. В началото на 90-те години е спечелен първият за БФ ТЕМПУС проект, последван от още три.

Съвместно с чужди университети се осъществят 2 проекта НАТО, един – INCO Copernicus, 2 билатерални проекта „Рила“, 5 по програмата Леонардо и др. През последните 10 години са разработени над 40 национални и международни изследователски проекта. Катедрата си партнира ефективно по програма Еразъм с редица европейски университети – Георг Август университет и Университета Саарланд (Германия), Университетите в Страсбург, Нант и ЕНИТИАА (Франция), Университет Гент (Белгия), Университета Болоня (Италия), Университета Гранада (Испания), Егейския университет в Измир (Турция), Аристотел университет (Гърция) и др.

Катедрата е водеща за страната в подготовката на конкурентноспособни и успешно реализиращи се кадри по микробиология.

Академичният състав се състои от 11 човека – проф. дбн И. Иванова, проф. д-р В. Грудева, проф. д-р П. Мончева, доц. д-р А. Куюмджиева, доц. д-р Бл. Гочева, доц. д-р С. Антонова, доц. д-р П. Христова, доц. д-р Т. Недева, доц. д-р И. Иванова, гл. ас. д-р В. Петрова и гл. ас. С. Тишков. Съставът на катедрата включва микробиолозите В. Чипева, М. Ценова, д-р М. Илиев и техническите изпълнители Б. Бачорова и Б. Павлова. В момента се обучават 12 редовни докторанти, двама от които чужденци – С. Иванов, З. Узунов, Т. Мандаджиева, Й. Кижева, Р. Илиева, З. Колева, М. Енчева, Т. Ванчева, М. Ананиева, М. Гюзел, Р. Ангелова, М. Митова.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
В катедрата функционират 5 научноизследователски лаборатории:
„Биохимия и молекулни анализи на прокариоти, р-л проф. И. Иванова. Изучава особености в метаболизма и пробиотичния потенциал на МКБ; биосинтезата на бактериоцини; микрофлората на традиционни и нетрадиционни храни и стартерни култури за тях.
„Приложна микробиология“, р-л доц. А. Куюмджиева. Изучава биология на дрожди и филаментозни гъби; метаболитни активности и получаване на БАВ; ефект на стреса върху ферментационните процеси и техните продукти.
„Биология на актиномицети и фитопатогенни бактерии“, р-л проф. П. Мончева. Изучава биоразнообразие на актиноми-цети – продуценти на биологичноактивни вещества; биология на фитопатогенни бактерии.
„Геологична микробиология“, р-л проф. В. Грудева. Изучава биология и приложение на ацидофилни хемолитотрофи, сулфат-редуциращи и неутрофилни железобактерии; биоразнообразие в екстремни местообитания, устойчивост към тежки метали и арсен; биодетериорация на произведения на изкуството.
„Бионанотехнология“, р-л доц. И. Иванова. Изследвания за токсичност на проби от почва, вода и въздух и новосинтезирани химикали и наноматериали.
През последните 5 години 8 докторанти са защитили докторските си дисертации; обучаващите се доктортанти в момента са 12.
През 2010–2012 г. са реализирани два големи проекта (инфраструктурен и международен, финанисрани от НФНИ), а в момента се работи по COST-проект.

m-2
m-3
m-4
С финансиране от национални и международни проекти, под ръководството на проф. Иванова катедрата е оборудвана със скъпоструваща апаратура – ДНК-секвенатор и система за високоефективна хроматография Докторанти от Лабораторията по геологична микробиология на експедиция в пещерата „Магура“ – взимане на проби за микробиологичен анализ
m-7

Най-интересните моменти от лятната учебна практика по микробиология
на студенти от спец. Молекулярна
биология, отразени по тяхна
инициатива в постер

 

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА

 

Микробиология – проф. Грудева, доц. Гочева, проф. Мончева, доц. Антонова (МБ, БТ, БМУР, БX и ГБ), Микробиология с вирусология – проф. Иванова (Биология и Биология и английски език), Микробиология с микробиологически методи за пречистване – проф. Мончева (ЕООС); Основи на промишлената микробиология – доц. Гочева; Патогенни микроорганзими – доц. Христова, Физиология и биохимия на микроорганизмите – проф. Иванова, Геологична микробиология – проф. Грудева (МБ); Методи за получаване на щамове свръхпродуценти – доц. Недева и гл. ас. Петрова (БТ); Биоетика – проф. Иванова, Микробиология на околната среда – проф. Мончева и проф. Грудева, Прокариотни тестове за екологичен мониторинг – доц. Иванова (БМУР).

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
„Микробиология и микробиологичен контрол“. Задължителни курсове: Таксономия на микроорганизмите, Метаболизъм на прокариоти, Молекулярна биология на прокариотни и еукариотни микроорганизми, Хранителна микробиология, Приложна микробиология, Микробиология на околната среда, Санитарна микробиология, Голям практикум, Летен научен семинар, Преддипломен практикум. Избираеми курсове: Антибиотици и антибиотична резистентност, Биоинформационни методи в микробиологията, Биология на екстремните микроорганизми, Биология на хемолитотрофни бактерии, Биосинтеза и контрол на БАВ, Eкотоксикологични тестове за оценка и контрол на околната среда, Устойчивост към индустриален стрес на дрождеви микроорганизми, Ферментационни технологии с рекомбинантни микроорганизми, Фитопатогенни бактерии, ХХидрохимия на природните води – основни биотопи на микроорганизмите.

m-5
m-6
m-8
В катедрата се обучават много докторанти, а техни помощници са магистрите от МП „Микробиология и микробиологичен контрол” Докторантите в катедрата обменят опит помежду си Участие на студенти от МП „Микробиология и микробиологичен контрол“ в интензивна програма по безопасност на храни в рамките на проект „Интензивна програма“ на СУ-БФ, финансирана от ЕС в Гент – Белгия, 2004 г.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
СДК се осъществява в различни направления (БАВ от стрептомицети, контрол на вода, хранителни и фармацевтични продукти, геологична микробиология и др).