Начало / Университетът / Центрове / Университетски център по управление на качеството / За центъра

   

Университетски център по управление на качеството (УЦУК) е създаден през февруари 2009 г. като обслужващо звено на СУ „Св. Климент Охридски” за координация на дейности и проекти за внедряване, усъвършенстване, поддържане и развитие на единна система за управление на качеството в Университета. Основните дейности на Центъра са:

 • координира дейностите по качеството;
 • подпомага внедряването на системата за управление на качеството в звената на Университета;
 • изготвя проекти на документи по качеството на университетско ниво;
 • разпространява и разяснява разработените и приети на университетско ниво политика, цели по качеството, документи и регламенти на факултетските комисии по качество и катедрените отговорници по качеството;
 • организира обучението и подготовката по качеството на подбрани университетски кадри;
 • организира и провежда курсове за вътрешни одитори;
 • организира и провежда вътрешните одити по качеството;
 • води на отчет и анализира работата на одиторите;
 • анализира резултатите от вътрешните одити и изготвя годишни доклади за състоянието и функционирането на университетската система за управление на качеството (СУК);
 • изгражда, поддържа и развива електронно базирана информационна система като съществен компонент на системата за оценяване и поддържане на качеството на университетските дейности;
 • разработва критерии, показатели, процедури, механизми и инструменти за оценяване качеството на университетските дейности и техните субекти: преподаватели, студенти, управленски и административно-помощен персонал;
 • подготвя и издава информационни материали.

 

Към УЦУК функционира Лаборатория за анализи и проучвания, която се занимава с проучвания на мненията на заинтересованите страни за качеството на университетските дейности и услуги.