Начало / Университетът / Бургаски филиал на Софийския университет / Дистанционно обучение

   

Филиал гр. Бургас на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ реализира през настоящата учебна 2023/2024 година прием в бакалавърски и магистърски програми в редовна, задочна и изнесена форма на обучение. За да предложи по-голямо разнообразие от възможности и специлности Филиал - Бургас работи по проект за създаване на Регионален център за дистанционно обучение.

Дистанционната форма на обучение ще се прилага за придобиване на образователно-квалификационните степени – „бакалавър” и „магистър” и на образователна и научна степен „доктор”, както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование.

Основните дейности на регионалният център ще бъдат свързани с подпомагане на регионално ниво обучението на студенти в програми дистанционна форма, да е база за провеждане на изпитите на всички дистанционни програми на СУ и да осигурява информация за кандидат-студентите от Бургаски регион и да популяризира дистанционното обучение в СУ.

Магистърските програми в Софийския университет "Св. Климент Охридски", които се предлагат в дистанционна форма на обучение са следните:

 

Факултет

Магистърска програма в дистанционна форма на обучение

Факултет по педагогика ИКТ в образованието
Философски факултет Политически патологии на глобалния свят - на английски език
Факултет по науки за образованието и изкуствата Приобщаващо образование
Геолого-географски, Исторически факултет Педагогика на обучението по география и история
Исторически факултет Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище
Факултет по математика и информатика Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ
Факултет по математика и информатика Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии
Факултет по педагогика Дизайн за дигитално учене
Факултет по класически и нови филологии Комуникация: език, литература, медии - специалисти
Факултет по класически и нови филологии Комуникация: език, литература, медии - неспециалисти
Факултет по класически и нови филологии Чужд език (английски), литература, масмедии
Faculty of Education ICT in education
Faculty of Philosophy Political Pathologies of the Global World - in English
Faculty of Education

Design for digital learning

 

 

 

 

logo-footer

 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Филиал Бургас