Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Приобщаващо образование

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководители: доц. дн Любен Витанов, проф. д-р Любослава Пенева

 

e-mail: lvitanov@uni-sofia.bg; lpeneva@uni-sofia.bg

 

тел.: 02 9706216

 

 

 

Условия за прием:

 

В тази магистърска програма могат да кандидатстват педагогически специалисти със завършена бакалавърска степен, които работят в образователни и социални институции и/или са с придобита педагогическа правоспособност и/или квалификация учител. В обучението могат да се включат и завършили ОКС „Бакалавър“ от направления Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, Стопански и Правни науки, Природни науки, Математика и информатика, Здравеопазване и спорт, Изкуства и имат придобита квалификация учител.

 

Приемът на студентите се извършва по документи. Класирането се реализира по успех от дипломата за висше образование. Обучението започва в зимен семестър на съответната учебна година.

 

Образователни цели:

 

Формирането на педагогическа, специално-педагогическа и социална компетентност е подчинено на компетентностния подход.

 

Включените учебни дисциплини следват логиката и философията на приобщаване и изграждане на умения за учене през целия живот. Учебните дисциплини са с теоретико-приложен характер в областите на педагогиката, психологията, методиката на обучение и др. Специално внимание се отделя на координирането, организирането и реализира- нето на процеса на приобщаване. Разглеждат се специфичните методи за работа с различни групи деца и ученици, които имат различен учебно-познавателен потенциал и/или условия за учене. За успешната професионална квалификация на педагогическите специалисти основно значение имат знанието и умението им да изграждат приемаща среда на децата и учениците, да диференцират техните способности, спрямо което да планират, организират и реализират отговарящ на съвременните изисквания образователен процес.

 

С оглед изпълнение на изискванията на наредбата за приобщаващо образование, специалистите имат задачата да организират и координират процеса на приобщаване, както и да взаимодействат с родители, други педагогически специалисти, представители на обществени организа- ции, предоставящи неформално образование и други, в съответствие на потребностите и подкрепата на личностното развитие на децата и учениците.

 

 

 

Професионална реализация:

 

Специализираната и практико-приложната подготовка дават възмож- ност на студентите, завършили магистърската програма, да извършват експертни и координиращи дейности в приобщаващото образование:

 

  • Провеждане на проучвания, разработване и консултиране относно методите и други образователни практики на приобщаващо образование.
  • Координиране на екип за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици.
  • Осъществяване и координиране на дейностите по ранно професио- нално ориентиране на учениците.
  • Осъществяване и координиране на дейностите по интереси и участи- ето в национални и международни състезания.
  • Осъществяване и координиране на дейностите по общата и допълни- телна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.
  • Осъществяване и координиране на дейностите по ранното оценяване на риска от възникване на трудности в развитието и обучението.Експертна работа в педагогически институции, НПО и др. Студентите, завършили магистърската програма, могат да работят в:
  • училища и детски градини като специалисти и координатори на при- общаващо образование в образователните институции;центрове за подкрепа на личностното развитие;
  • регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото об- разование;
  • неправителствени организации в сферата на образованието и други дейности за деца и ученици.

 

Дипломираните магистри могат да продължат своето научно-об- разователно израстване и в докторантски програми.

При подготовката на студентите в магистърската програма се при- лага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.