Начало / Университетът / Административна структура / Нормативна уредба / Наредби

   

НАРЕДБА 21-2004 за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във ВУ
(в сила от 12.10.2004 г.)

 

НАРЕДБА 2-1994- за държавните изисквания за приемане на български граждани и чужденци за обучение у нас и за изпращане на български студенти за обучение в чужбина
(изм. и доп. ДВ, бр. 49 /30.05.1995 г.)

 

НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти
(с изм. и доп. ДВ, бр. 9 / 31.01.2020 г.)

 

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"
(доп. ДВ, бр. 79 / 5.09.2003 г.)

 

НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
(обн. в ДВ, бр. 99 / 9.11.2004 г.)

 

НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища
(посл. изм. ДВ, бр.62 / 12.07.2013 г.)

 

НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
(изм. и доп. ДВ, бр.28 / 5.04.2019 г)

 

НАРЕДБА за държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
(обн. ДВ, бр. 89 /11.11.2016 г.; в сила от уч. 2017/2018 г.; изм. и доп. ДВ бр. 105 /18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.)

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"
(изм., ДВ, бр. 62 / 12.07.2013 г.; в сила от 03.07.2013 г.)

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Публична администрация"
(обн., ДВ, бр. 35 / 2.05.1997 г.)

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно-квалификационна степен "магистър"
(изм. и доп. ДВ, бр. 82 /10.10.2006 г., бр. 87 / 7.10.2008 г.)

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен "бакалавър"
(загл. изм. и доп. ДВ, бр. 32 / 22.04.2016 г.)

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър"
(изм. и доп. ДВ, бр. 26 / 7.04.2009 г.)

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..."
(обн., ДВ, бр. 87 / 7.10.2008 г., в сила от уч. 2008 - 2009 г.)

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "Обществено здраве"
(обн. ДВ, бр.49 /13 06.2014 г., в сила от уч. 2014 - 2015 г.)

 

НАРЕДБА 1-2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 7 / 2015 г.; изм. и доп., бр. 83 / 2015 г.; доп., бр. 88 / 2016 г.)

 

НАРЕДБА за стипендиантската програма в държавната администрация
(обн. ДВ, бр.12 /3.02.2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 97/10.12.2019 г., изм. ДВ., бр.9 /31.01. 2020 г.)

 

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на ДВУ научна или художественотворческа дейност
(обн. ДВ, бр. 73 /16.09.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)

 

НАРЕДБА за ползване на студентските общежития и столове
(изм. и доп. ДВ, бр. 68 /30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.)

 

НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските - в сила от 28.02.2020 г.