Начало / Университетът / Административна структура / Нормативна уредба / Наредби

   

НАРЕДБА 21-2004 за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във ВУ

 

НАРЕДБА 2-1994- за държавните изисквания за приемане на български граждани и чужденци за обучение у нас и за изпращане на български студенти за обучение в чужбина

 

НАРЕДБА за държавните изисквания за приемане на студенти

 

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"

 

НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

 

НАРЕДБА за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

 

НАРЕДБА за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация "учител" (1995)

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (1997)

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Публична администрация"

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за образователно-квалификационна степен "магистър"

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка" и "Лекарски асистент" за образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "магистър"

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..."

 

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" от професионално направление "Обществено здраве"

 

НАРЕДБА 1-2015 г. за придобиване на специалност всистемата на здравеопазването

 

НАРЕДБА за стипендиантската програма в държавната администрация

 

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на ДВУ научна или художественотворческа дейност

 

НАРЕДБА за ползване на студентските общежития и столове

 

НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските