Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Бакалавърски програми / Исторически факултет / История и чужд език

   

Квалификационна характеристика

Бакалавърската специалност "История и чужд език (английски език/ френски език)" е насочена към завършили гимназиално образование в чуждоезикови и специализирани средни училища. Основна цел на обучението на студентите в тази бакалавърска специалността е формирането на висококвалифицирани специалисти по история и чужд език (английски език/ френски език), с широкопрофилна фундаментална подготовка за потребностите на българското училище. Друга много важна цел е изграждане на съзнание за интердисциплинарност на научното познание, което е предпоставка за продължаване на обучението в магистърската и докторска степени, както в направление "педагогика на обучението по история" и "педагогика на обучението по чужд език (английски език/ френски език)", така и в направления "история" и "филология".

В процеса на обучение в бакалавърската специалност "История и чужд език (английски език/ френски език)" студентите придобиват както фундаментални знания в областта на историческата наука и филологията, така и в областта на усвояването на чужд език (английски език/ френски език) и методиката на преподаване на история и чужд език (английски език/ френски език) в средното училище. Студентите изграждат и умения за работа с ученици в средните училища, критическо мислене и прилагане на иновативни методи на обучение в дигитална среда. Учебният план включва теоретична и практическа подготовка по основни исторически, филологически и педагогически дисциплини. Обучението предвижда задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Учебен план

Учебен план 2021/2022