Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Хариклия Йоаннис Бриасули, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Хариклия Йоаннис Бриасули, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Дефицит на вниманието и хиперактивност и тяхното отражение върху способността за учене при дислексия на развитието“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Анна Константинова Трошева – Асенова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: