Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани задължителни дисциплини / Хинди, І–VІII част

   

Хинди, І част
хорариум: 150 часа лекции и 150 часа упражнения
кредити: 20

Хинди, ІІ част
хорариум: 105 часа лекции и 105 часа упражнения
кредити: 14

Хинди, ІІІ част
хорариум: 60 часа лекции и 120 часа упражнения
кредити: 12

Хинди, ІV част
хорариум: 60 часа лекции и 120 часа упражнения
кредити: 12

Хинди, V част
хорариум: 30 часа лекции и 120 часа упражнения
кредити: 10

Хинди, VІ част
хорариум: 30 часа лекции и 120 часа упражнения
кредити: 10

Хинди, VІІ част
хорариум: 30 часа лекции и 120 часа упражнения
кредити: 10

Хинди, VІІІ част
хорариум: 30 часа лекции и 150 часа упражнения
кредити: 12

 

Осемте части на дисциплината "Хинди" са разпределени във всеки от семестрите на обучението в бакалавърската програма на специаност "Индология". Студентите се подготвят за четене, писане, водене на разговор и превод от/на хинди, обучението е обезпечено с български учебници по хинди. Дисциплината "Хинди, І част" има за цел студентите да добият начални писмени и устни речеви и моторни навици по езика хинди. Уроците са разработени върху честотни модели от разговорния стил, реализирани в синтактични единици, отговарящи на граматически минимум с категориалните характеристики на десетте части на речта. Съблюдава се принципът комуникативност. На първия етап в рамките на 120 учебни часа се въвежда лексикален минимум от около 1100 единици, в следващия етап на обучените се въвеждат около 950 единици. В рамките на дисциплината "Хинди, ІI част" се доразвиват писмените и устните речеви и моторни навици по езика хинди на студентите и се въвежда лексикален минимум от около 1000 единици. Нови по около 1000 единици лексикален минимум се въвеждат на следващите етапи от обучението с дисциплините "Хинди, ІIІ част" и "Хинди, ІV част", затвърждават се и се усъвършенстват езиковите умения на студентите от предходното ниво. В "Хинди, V част" наред с по-нататъшно затвърждаване и усъвършенстване на езиковите умения на студентите, се поставя особен акцент върху писмен превод и писане на съчинение по зададена тема. На този етап започва обучение за усвояване на обществено-политическа лексика и се задълбочава работата по превод на художествена литература. С дисциплините "Хинди, VІ част" и "Хинди, VII част" продължава обучението за усвояване на обществено-политическа лексика и за усъвършенстване в превода на художествена литература, както и в писмения превод и в писането на съчинение. В рамките и на двата курса студентите предават по пет самостоятелни превода на посочени от преподавателя речеви произведения. В "Хинди, VIII част" студентите доразвиват уменията си за боравене с обществено-политическа лексика и по писане на съчинение и писмен превод, включително на художествена литература, затвърждават и усъвършенстват езиковите си умения от предходните нива. В течение на курса предават и шест самостоятелни превода на зададени от преподавателя произведения.

 

Преподавателски екип:

  • Гл. ас. д-р Николай Янков

Завършва специалност "Индология" в Центъра за източни езици и култури към СУ "Св. Климент Охридски" (2007) и специализация към Централния институт по хинди в Агра, Индия (2008). Защитава магистратура по индийско обществознание и културознание (2013) и докторат на тема "Саможертвата като прототип на ведическата ритуална традиция" (2019). В Софийския университет преподава "Хинди", "Увод в индологията" и "Религии на Индия" (към специалност "Индология") и "Религии и философски системи на Азия" (в бакалавърска програма ЮИЮА). Изследователските му интереси са в сферата на индийските езици, ведическата традиция и хиндуизма, стара история на Индия, коренните народи на Азия и Америка. Съавтор (заедно с Елена Щерева) на три книги: пътеписът "Химикал, шоколад и две рупии" (2010; Жанет 45), сборникът с разкази "Прах от нозете" (2014; Жанет 45) и романът "Влахос" (2019; Жанет 45).

  • Ас. Александър Богданов

Възпитаник на специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - завършва и бакалавърската, и магистърската степени. В Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет е асистент по хинди, урду и превод. Води извънуниверситетски курсове по хинди и санскрит. Основните му академични интереси са в сферата на езиковото обучение (хинди, санскрит и урду), превода, литературата - класическа санскритска литература и съвременна поезия на хинди, и етнокултурните изследвания. Години наред изучава племенните общности в Индия, включително с теренни проучвания в Ладакх. Автор е на документалния филм в две части по повод 30-годишнината на специалност "Индология" в СУ и на няколко тематични изложби с авторска фотография от Индия.

  • Ваня Ганчева, изследовател

Магистър "изтоковед-историк, преподавател по история (със знание на езика хинди)" от държавния университет в Ташкент, Узбекистан. В специалност "Индология" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски" преподава от 1987 г. През 1995-96 г. специализира в Делхийския университет (Факултет по езикознание), Индия. Автор е на "Учебник по хинди за напреднали - II част" (2001). Съставител и редактор е на хинди-български on-line речник. Има множество статии и преводи от хинди на литературни творби, както и на над 40 индийски филма. Носител е на правителствена награда на Индия от 9-ата Световна конференция по хинди (2012 г., Йоханесбург) за ценен принос в разпространението и популяризацията на езика хинди и индийската литература. Научните ѝ интереси са в областа на фразеологията в хинди.

  • Д-р Мона Каушик, изследовател

Родена в Индия, но пребивава постоянно в България от повече от 20 години. Завършва висшето си образование, както и магистратура и докторат по хиндиезична литература в Индия. През 1989 г. и 2001 г. специализира български език и литература в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Започва като хоноруван преподавател в Софийския университет от 1991 г., а от 2005 г. и във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Освен часове по хинди в специалност "Индология" води и избираемите дисциплини "Индийската традиция в обичаи, празници, облекло и нрави", "Аюрведичното наследство на Индия", "Нари шакти: забележителни индийски жени" и "Индийската диаспора и нейната литература", и преподава и в други специалности на СУ свързани с различни аспекти на съвременната индийска културна традиция дисциплини.