Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Религиознанието като научна дисциплина – идеи, проблеми, методи

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Курсът има за цел да запознае студентите с разнообразието от гледни точки и подходи към религиозните явления, както и да им даде някои базисни методологически напътствия в тази област. Студентите се запознават с идеите в религиознанието, от една страна, чрез разглеждането и обсъждането на някои ключови понятия и, от друга, чрез запознаването с историята на тази дисциплина и с начина, по който тя е отреагирвала на доминиращите в дадена епоха идейни течения и научни теории. В края на курса студентите трябва да са в състояние да представят адекватно от научна гледна точка едно религиозно явление от религия, която им е позната.

 

Преподавател:

  • Доц. д-р Галина Русева-Соколова

Завършва специалност "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитава докторат в École Pratique des Hautes Études в Париж. Доцент е по средновековна индийска литература в Катедра "Класически Изток" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", както и ръководител на бакалавърска програма "Южна, Източна и Югоизточна Азия". Научните ѝ интереси са в сферата на ранната литература на ново-индоарийски езици, както и в областта на индийските религии, методологията на религиознанието и културните взаимодействия между Европа и Индия. Автор е на много публикации в български и чуждестранни издания, както и на монографията Jeu et devotion: Aspects ludiques de la bhakti krishnaïte au Braj (Париж: Honoré Champion, 2005).