Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за професор по професионално направление 4.2 Химически науки (Неорганична химия), обявен в ДВ, бр. 50/15.06.2018 г.