Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петър Петков Узунов, Богословски факултет

Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Синергията в антропологическото учение на преподобни Максим Изповедник “ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: проф. д-р Димо Пенков

 

Автореферат

 

Рецензии:


Становища: