Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Научна и международна дейност

   

Комисия по научни направления

Председател:

 • доц. д-р Иво Янев

Членове:

 • гл.ас. д-р прот. Сава (Щони) Кокудев
 • ас. иконом Стефан (Стойчо) Стайков

 

 

Преподавателите от Богословски факултет са признати изследователи в направлението “Религия и теология”. Те реализират, при пълна академична свобода, както фундаментални, така и приложни изследвания в областта на теологията, юдаизма, медиевистиката, биоетиката, образованието и много други сфери на хуманитарното познание. През последните пет години преподавателите на ОТД от Факултета са разработили и получили финансиране за общо 31 национални и международни проекта.

По-важните проекти, по които се работи съвместно или с подкрепата на наши и чужди партньори, са следните:

Международни проекти:

 • Проект на United Bible Societies за „Нов превод на Библията на български език” (1993-)
 • Проект между КМНЦ при БАН София и Института за руски език при Руската академия на науките в Москва на тема „Славянското литургическо наследство в България и Русия” (2003-)
 • Проект Prosopographie "Christliche Archaeologie". Leitung Prof. S. Heid, PIO Roma (2007-2008)
 • Проект на института по география към Хайделбергския университет по програма на Европейския съюз под заглавие “The changing religious landscape in Europe” (2003-2007)
 • Проект La musica bizantina – “immagine” della fede. Interpretazione liturgica. Messina (2008)
 • Проект „Библията – база за диалог в културния живот и конфесионалните взаимоотношения в България като член на Европейския съюз.“ (2009 -)
 • Проект „Най-нов превод на Библията на български език“ (2008 -)
 • Проект Building a Digital Library of Slavic Manuscripts, Early Printed Books, and Reference Data Base (2009 – 2011)
 • Проект The Tenth-Century Cyrillic Manuscript Codex Suprasliensis: the Creation of an Electronic Corpus, Exploratory Workshop, and Exhibition (2011)
 • Проект Encyclopaedia Slavica Sanctorum: светци и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат (2011 - )
 • Проект Terminological Issues of Accessing Digitalized Resources for Medieval Studies (2012 - )
 • Проект "Православното богословие и науките" (2011)
 • Проект „The International Society for Science & Religion Library Project“ (2011)
 • Проект Византийските културни и езикови модели у южните славяни: рецепция и трансформация. (2012 - )
 • Проект към университета в Хале-Витенберг финансиран от немската фондация за наука Deutsche Forschungsgemeinschaft „Vollständiges slavisch-griechisches Wort- und Formenverzeichnis und griechisch-slavisches Glossar zum Corpus Areopagiticum (Traktate, Scholien und Marginalien in der Übersetzung des Starec Isaija)“ (2008 – 2010)
 • Проект към университета в Грайфсвалд финансиран от немската фондация за наука Deutsche Forschungsgemeinschaft „Die Kratkaja Chronograficeskaja Paleja – byzantinisch-slavische Überlieferungen im Kontext der europäischen Historienbibeln“ (2013 - 2015)

 

Национални проекти:

 • Проект „Организация и цел на поклонническите пътувания до църковни светини в България” (2007-)
 • Проект „Християнското семейство като стабилизиращ фактор в българското посттоталитарно плуралистично общество (религиозни, духовни и социални измерения)” (2003-2004)
 • Проект между Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и Историко-философския факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” за превод и коментар на български език на „Мистагогия на преп. Максим Изповедник” (2005-)
 • Проект „Обучение по социални дейности”, Проект към “Renovabis” (2003-)
 • Проект към Фонд научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски” за създаване на база данни с христоматиен характер за нуждите на преподаването на Патрология в Богословския факултет на Софийския университет (2005-2006)
 • Проект с фондация „Покров Богородичен” за създаване на учебна интернет страница по Патрология за нуждите на преподаване на предмета в Богословския факултет на Софийския университет. Понастоящем страницата функционира (2006-2007)
 • Проект „Манастирски църкви в Софийска епархия (XV-XX в.) – документиране с теренни проучвания” (2005-2006)
 • Проект с МОН и Института за изкуствознание на тема: «Проучване и дигитализиране на музикалните ръкописи ръкописи в сбирката Рилския манастир» (2005-2006)
 • Проект към Фонд научни изследвания на СУ “Св. Климент Охридски” с работно заглавие „Изготвяне на информационна база данни по Библеистика” (2004-2005)
 • Проект към Фонд научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски” на тема “Възрожденски проповеди в архива на Рилския манастир” (2004-2005)
 • Проект „Аспекти на историята на новозаветната епоха“ (2008)
 • Проект „Сборник с подробна библиография по Патрология“ (2008)
 • Проект „Догматически и съборни вероопределения на Източната Църква“ (2009)
 • Проект „Древен Израил в изображения, артефакти и надписи от библейския контекст (археологически находки и декодиране на древния картинен език)“ (2009)
 • Проект „Антропологични представи в апокрифите с библейска тематика“ (2009)
 • Проект „Живот и творчество на о. Георги Флоровски“ (2009)
 • Проект “Свидетелства от неканоничната старозаветна литература за Втория храмов период и отношението им към археологическите артефакти” (2010)
 • Проект „От търпимост към признание. Легализиране на християнството (311-313)” част І (2011)
 • Проект „От търпимост към признание. Легализиране на християнството (311-313)” част ІІ (2012)
 • Проект „От търпимост към признание. Легализиране на християнството (311-313)” част ІІІ (2013)
 • Проект „Раннохристиянско изкуство в Албания. Принос към документирането на раннохристиянските паметници на Балканите.“ Част І (2011)
 • Проект „Раннохристиянско изкуство в Албания. Принос към документирането на раннохристиянските паметници на Балканите. Част ІІ: раннохристианска пластика в Албания” (2012)
 • Проект „Църковно-социални и пастирски грижи за подрастващите: религиозно-педагогически и етико-психологически аспект.“ (2011)
 • Проект “Вторият храмов период от историята на Израил в светлината на археологическите артефакти” (2012)
  Бенефициент на проект по програма "Развитие на човешките ресурси" към Европейския социален фонд BG051PO001-4.3.04–0004/04.10.2012: E-Мedievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика). (2012-2014)
 • Бенефициент на проект по програма "Развитие на човешките ресурси" към Европейския социален фонд BG051PO001-3.3.06-0061 Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности (научно-информационен център за докторанти-хуманитаристи). (2012-2014)
 • Проект “90 години Библеистика в България” (2013)

Отчетлив показател за развиваната от преподавателите в професионалното направление научноизследователска дейност е научната продуктивност – научни публикации (монографии, студии, статии), издаване на учебници и учебни помагала, включително на електронен носител в страната и чужбина, участия с доклади в национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми и др..

Преподавателите от Факултета активно участват в провеждащите се национални или международни конференции в областта на хуманитаристиката.

Периодично се анализират и оценяват резултатите от научноизследователската дейност и техния трансфер в образователния процес; определят се приоритетите на тази дейност, като се има предвид, и осигуряването на условия за публикуването им.

В катедрите се обсъждат периодично учебните планове и се изисква подновяване на препоръчваната литература. Провежда се обсъждане на планирани за публикуване научни разработки и се дават препоръки за отпечатване – към Редакционния съвет на Богословски факултет или други издателства.

Обвързването на научноизследователската дейност с учебния процес във Факултета се осъществява и чрез Годишника на Богословски факултет. Редакционният съвет набелязва (с помощта на катедрите) дефицитите на литература в определени области на преподаването. Годишниците съдържат студии и статии на преподаватели, които подкрепят в теоретичен и практически аспект развитието на професионалното направление.

Освен в Годишника, преподаватели, докторанти и студенти имат възможност да публикуват свои изследвания и в печатния орган на Богословски факултет – сп. „Богословски мисъл” (ISSN 1310-7909).

Публикациите на преподавателите и докторантите в специализирани професионални издания също са в помощ на учебния процес. В много случаи преподаватели от професионалното направление участват в редакционните колегии на тези издания и съдействат за разпространение на постигнатото в изследователската дейност на академичния състав. В тези издания знанието се прилага към актуални обществени казуси и се съчетава с критически съждения. Тук трябва да се спомене особено сп. „Духовна култура” (ISSN 0324-1173), издание на Св. Синод на БПЦ, което дава трибуна за научна изява на широк кръг автори.

Създадени са условия (административни и организационни) за разпространение в подходяща форма на изследователските резултати от обществен, научен и приложен интерес.

Те се представят в сборниците на Богословски факултет, в научните конференции и публикуваните доклади, в многобройните публикации на академичния състав – монографии, студии, статии, учебници и др. Използват се разнообразни форми за популяризиране на най-значителните постижения с обществен, научен и приложен интерес – представяне на книги пред студенти, пред колегията и по-широката общественост; рецензии на книги в авторитетни издания; участие в изложби и панаири със собствени публикации.

Организират се три пъти годишно в рамките на Майските дни на културата, Светоклиментовите дни през м. ноември и Тържествата в чест на патроните на Висшите православни богословски школи – Св. Трима Светители – представяния на новите книги и учебни помагала на преподавателите. По традиция през Светоклиментовите дни хабилитираните преподаватели, получили научното си звание през годината изнасят встъпителни лекции.

Реализирането на научни постижения в Богословски факултет е свързано с действията както на преподавателите във Факултета, така и на докторантите и студентите. Основната насока на научните (художествено-творчески) постижения е съобразена с подобряване на учебния процес и със създаване на произведения, които имат значима научна и художествена стойност в областта на теологията, църковната музика, християнското изкуство и др.

Студенти, специализанти и докторанти взимат участие в изпълнението на различни видове проекти. Те са в основата и на Хора за православна църковна музика при Богословски факултет. Участват в различни теренни археологически проучвания (в гр. Созопол; в гр. София – кв. Лозенец и др.)

Осигуреният в специализираната компютърна зала достъп до Интернет дава още една възможност на обучаващите се по специалността „Теология” да придобиват актуална научна информация, свързана със световните явления, процеси и тенденции в света на религиите.

Важна част от научноизследователската работа на студентите са дипломните работи – бакалавърски и магистърски тези. Голяма част от тези разработки са с несъмнени научни достойнства, като на най-изявените дипломанти се предлага възможност ги да обнародват след допълнителна научна редакция. Приносите се разполагат в широкия спектър на теологията и хуманитаристиката.

Студентите участват в организирането на фотографски изложби, най-вече с фотоси от църкви и манастири от България и чужбина, на които представят собствените си впечатления. Такива изложби се организират във фоайетата на Богословски факултет. Регулярно се организират и подобни изложби на детски рисунки на религиозни теми, рисувани от деца в часовете по религия в различни столични училища, в които преподаватели са възпитаници на Богословски факултет.

Към храм „Св. Св. Кирил и Методий” е създадено и се ръководи от наши студенти, обучени в жестомимичен език по религия, неделно училище за деца в неравностойно положение. Същият екип работи активно и върху подготовката на специализиран речник на жестомимичния език с приложен словник с термините в областта на религията, който се прави за първи път в България.

Ежегодно, в чест на патронния празник на Висшите православни богословски школи „Св. Три Светители” (30 януари), във Факултета се провежда научна сесия, на която присъстват архиереи от Св. Синод на БПЦ и гости от нашите чуждестранни партньори. Факултетният студентски хор за православна хорова музика също взима активно участие в честването на празника.

Ръководството на Факултета се стреми да стимулира интересите на студентите към изследователска дейност. За тази цел се използват стипендии, конкурси за есета и за аудиовизуални продукти. Факултетът не само подбира стипендиантите при съответни условия, но и обсъжда с организацията, която отпуска стипендията, възможностите за конкретно обучение.

Стипендии за изследователска работа на студенти отпускат национални или чужди институции.

Увеличаващата се студентска мобилност се подкрепя и следи от страна на преподавателския състав на Факултета. След завръщането на студенти, били стипендианти по европейската програма “Сократ/Еразъм”, всички студенти представят отчети за пребиваването си и академични справки за прослушаните от тях лекции и положените там изпити. Те се отчитат също пред международния отдел на СУ. Всички стипендианти на програмата от Факултета се справят отлично с усвояването на учебния материал и имат много добри успехи при положените изпити. Те споделят опита си със свои колеги и преподавателите, координатори по програмата. Студентите пишат кратък отчет за своето обучение.

Въз основа на договор за съвместна дейност с Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” след 2004 г. ежегодно в гр. Пловдив се провеждат международни докторантски школи, в които активно участие взимат докторантите от Богословски факултет. Материалите от тях се публикуват в специални сборници. Школите се провеждат в Ламартиновата къща в Стария град и вече са се превърнали в трайна традиция. В конференциите участват докторанти от Оксфорд, Льовен, ПУ, СУ (ФФ Бог. ф-т), БАН, ЮЗУ и др.

Студентите биват систематично приобщавани към научните проекти на факултета чрез участието си в летните певчески практики в ставропигиалните манастири и в теренните археологически разкопки. През 2005 г. съвместна практика по изследователски и издателски проект върху "Мистагогия" от Максим Изповедник с ПУ ФИФ се проведе в Етрополския манастир, а през 2007 г. – в Лопушанския манастир.

Резултатите от участието на студенти и докторанти в изпълнението на изследователски проекти периодично се анализират и обсъждат, като се осигурява възможност за публикуване в списанията „Богословска мисъл” и „Духовна култура”, както и в поредицата Философски четения на ПУ „Паисий Хилендарски”.