Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любомир Жанинов Трайков, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Любомир Жанинов Трайков, редовен докторант на тема: „„Митарствата на душата“ в българската църковна живопис – XVIII-XIX в. (Херменевтика и иконография)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Нушев

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: