Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Лауренциу-Йоан Ягару, Богословски факултет

Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на тема: "Развитие на религиозното образование в Румъния от комунистическия период до днес" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Иво Янев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: