Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Йоаннис Стефанос Каминис, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Йоаннис Стефанос Каминис, редовен докторант на тема: “Пътят на духовен възход според Евагрий Понтийски” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Христов

Автореферат

Рецензии:

Становища: